• Inleiding
 • Wanneer is dit privacy statement van toepassing?
 • Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?
 • Welke gegevens verwerken wij en waarom?
 • Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
 • Verstrekking van gegevens aan derden
 • Beveiliging en fraudebestrijding
 • Je vragen en rechten

Inleiding

In dit privacy statement kun je lezen welke gegevens Knab door middel van werkenbijknab.nl en HR van je verwerkt en waarom we dit doen.

Knab ontvangt op verschillende manieren persoonlijke informatie van je. Bijvoorbeeld via een webformulier, deze webpagina of als je een sollicitatiebrief stuurt. We respecteren jouw privacy en doet er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. Bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie houden we ons aan de privacywetten en hebben we ook alles vastgelegd in ons eigen privacy statement. Hierin lees je welke gegevens wij van je verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Heb je na het lezen van ons privacy statement nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. 

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, kan het privacy statement van Knab tussendoor wijzigen. Bekijk daarom onze website voor de meest actuele versie. Doe je dit regelmatig, dan ben je altijd op de hoogte van laatste wijzigingen. Dit privacy statement is op 31 mei 2018 voor het laatst gewijzigd.

Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Knab verzamelt en verwerkt van sollicitanten en van gebruikers van haar website, apps en andere diensten. Het kan zijn dat we een specifiek privacy statement hebben voor bepaalde producten en diensten. In dat geval geldt het specifieke privacy statement. Wij geven dat dan duidelijk in dat specifieke privacy statement aan.

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

Knab bestaat uit twee juridische entiteiten: de producten op het gebied van sparen, betalen, beleggen en crowdfunding worden aangeboden door Aegon Bank N.V.. Aegon Bank N.V. is onderdeel van de Aegon Groep. Binnen de Aegon Groep is Aegon Nederland N.V., gevestigd te Den Haag aan het Aegonplein 50 (2591 TV) (hierna 'Aegon'), aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van Aegon Bank N.V..

De advisering en bemiddeling voor hypotheken en verzekeringen wordt verricht door Knab Advies & Bemiddeling N.V., gevestigd te Amsterdam aan de Thomas R. Malthusstraat 1-3 (1066JR). Knab Advies & Bemiddeling N.V. is ook onderdeel van de Aegon Groep en is bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerd onder nummer 12020760 dan ook verantwoordelijke. Knab Advies & Bemiddeling N.V. is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij in het kader van de bedrijfsuitoefening verkrijgt. Beide entiteiten kunnen ook gezamenlijk verantwoordelijke zijn. De beide entiteiten worden hierna aangeduid met: ‘Knab’.

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Voor de afhandeling van jouw sollicitatie verwerken wij:

 • Contactgegevens zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Opleidingsniveau, beschikbaarheid, cv en motivatie
 • Arbeidsverleden zoals eerdere werkgevers, stages en referenties
 • Gegevens uit een assessment en/of persoonlijkheidstest als deze is afgenomen
 • Informatie uit persoonlijke contacten en/of telefoongesprekken

We gebruiken je persoonlijke gegevens, die je ingevuld hebt in het webformulier of via een sollicitatiebrief aan ons hebt gestuurd, alleen voor werving- en selectiedoeleinden. Op die manier kunnen we een keuze maken uit kandidaten en/of een arbeidsovereenkomst starten. We gebruiken je gegevens om bijvoorbeeld contact met je op te nemen naar aanleiding van je sollicitatie of voor het inplannen van een sollicitatiegesprek. Daarnaast bekijken we bijvoorbeeld ook op basis van je gegevens of er voor jou interessante vacatures bij ons open staan en kunnen we je hiervoor benaderen. Hebben we meer informatie van je nodig om te weten of je de werkzaamheden voor Knab kan uitoefenen? Dan raadplegen wij ook (openbare) bronnen, zoals Linkedin en andere social mediaplatformen, en zullen we daar gegevens uit verwerken.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, je cv en je motivatie bewaren wij gedurende de sollicitatieprocedure. Voor maximaal 1 jaar na einde van de sollicitatieprocedure bewaren we deze gegevens in onze portefeuille. Na dat jaar worden je gegevens verwijderd. Wil je liever niet dat Knab jouw gegevens tot een jaar na het einde van de sollicitatieprocedure bewaart? Dan kun je dit doorgeven door een e-mail te sturen naar hr@knab.nl. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij Knab? Dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.

Verstrekking aan derden

Voor de uitvoering van de sollicitatieprocedure schakelen we soms een derde partij in, bijvoorbeeld recruitment - of assessmentbureaus. Ook zij moeten goed en zorgvuldig met je gegevens omgaan. Hiervoor hebben we duidelijk afspraken met hen gemaakt. Zo mogen zij je gegevens alleen verwerken tot zover het nodig is voor de sollicitatieprocedure, moeten zij je gegevens goed beveiligd bewaren en zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit alles hebben we contractueel met de derde partijen vastgelegd. Wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn, verstrekken we je persoonsgegevens ook aan fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties of toezichthouders. Denk hierbij aan De Nederlandse Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging en fraudebestrijding

We gaan natuurlijk zorgvuldig om met je gegevens. Zo hebben we verschillende maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan een informatiebeveiligingsbeleid, het trainen van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Je vragen en rechten

Wil je weten of alle gegevens die Knab van je heeft ook juist zijn? Dan kun je daar navraag naar doen. Binnen een maand leveren wij een overzicht van jouw gegevens zoals die bij ons bekend zijn.

Je kunt ons hiertoe een verzoek toesturen via service@knab.nl. Knab kan voor het verzoek tot inzage een vergoeding in rekening brengen volgens de AVG.

Indien je een verzoek hebt voor:

Inzage in je persoonsgegevens
Je mag ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken. Wij zullen deze gegevens binnen de wettelijk vastgestelde termijn aanleveren.

Rectificatie van je persoonsgegevens
Je kunt ons vragen wijzigingen/verbeteringen aan te brengen aan je persoonsgegevens.

Beperking van de werking van persoonsgegevens
Onder bepaalde voorwaarden heb je het recht op beperking van het gebruik van je persoonsgegevens. Indien Knab je persoonsgegevens verwerkt op basis van een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst dan kunnen wij het dergelijk verzoek niet honoreren.

Het maken van bezwaar tegen de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens
Je kunt bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens door Knab. Echter, je kunt niet tegen elke verwerking van persoonsgegevens bezwaar maken. Bepaalde persoonsgegevens worden verzameld op basis van een wettelijke grondslag en moeten we dus verwerken.

Niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling
Zodra Knab gebruik zal maken van geautomatiseerde verwerkingen (zonder menselijke tussenkomst bij de besluitvorming) van je persoonsgegevens waarin je persoonlijke aspecten meewegen in het genomen besluit, kun je daartegen bezwaar maken. Indien je daartegen bezwaar maakt, nemen wij je verzoek binnen de wettelijk vastgestelde termijn in behandeling.

Overdracht van persoonsgegevens
Je mag ons vragen de door jou verstrekte persoonsgegevens aan een andere organisatie over te dragen. Wij bieden deze persoonsgegevens dan binnen de wettelijk vastgestelde termijn aan.

Het wissen van persoonsgegevens
Onder bepaalde voorwaarden kun je ons vragen je persoonsgegevens te verwijderen. Indien wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst, dan kunnen we dit verzoek niet honoreren.

Heb je vragen over deze privacyverklaring?
Dan kun je je vraag stellen door ons een e-mail te sturen via fg@knab.nl.

De Functionaris voor de gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking binnen Knab in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels. Er is een functionaris voor Knab Advies & Bemiddeling en een functionaris voor Aegon Bank N.V.. Deze laatste is werkzaam bij Aegon Nederland N.V. en is verantwoordelijke voor de verwerking van de verwerking van persoonsgegevens door Aegon Bank N.V. Klantverzoeken kunnen in eerste instantie worden gericht tot de Servicedesk van Knab: fg@knab.nl.

Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens?
Dan kun je dit aan ons melden via fg@knab.nl.

Kom je er met Knab niet uit? Dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag